CITES
je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána.

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Podle stupně ohrožení jsou exempláře rozděleny do tří kategorií:

CITES I
Zahrnuje na 500 druhů živočichů a 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením.
Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán.
CITES II
Zahrnuje na 4 000 druhů živočichů a 25 000 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován.
CITES III
Zahrnuje 220 druhů živočichů a 8 taxonů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí.

Kategorie v EU

Evropská Unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, ale i pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU či druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu a u kterých chce zabránit jejich dovozu na své území. Členské země EU proto mají vlastní seznamy CITES druhů (viz. nařízení Komise (ES) č. 407/2009), kde jsou druhy rozděleny do kategori A,B,C a D:

A - druhy CITES I + některé druhy CITES II
B - druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu
C - druhy CITES III
D - neCITES druhy, u nichž EU monitoruje dovoz na své území

Označování

Ptáci narození a odchovaní v zajetí stejně jako jiní ptáci narození v kontrolovaném prostředí se označují pomocí individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze. Bezešvým uzavřeným kroužkem na nohu se rozumí kroužek nebo pásek v souvislém kruhu, bez přerušení nebo skloubení, které nejsou žádným způsobem porušeny a které jsou tak veliké, aby se nedaly sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikují v prvních dnech života, a které byly pro tento účel komerčně vyrobeny.
Pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, mohou být označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry.

Toliko citace Nařízení komise (ES) č. 865/2006 kapitola XVI, článek 66

Poslanecká sněmovna schválila dne 9. září 2009 novelu zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy), která vstoupila v platnost od 1.1.2010.

Níže uvádíme výpis některých změn, důležitých pro chovatele a majitele papoušků:

  • Výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři druhu z přílohy A (žlutý papír)
  • Potvrzení o osobním vlastnictví exempláře
  • Registrace některých exemplářů [§ 23, 23a]
  • Značení a identifikace exemplářů [§ 23c, 23d]
  • Prokázání původu exemplářů, doklady a záznamy o obchodu a záznamy o chovu [§ 24]

Podrobnější informace k novele zákona č. 100/2004 Sb.

Podrobný seznam druhů papoušků z přílohy B na něž od 1.1.2010 již neplatí povinnost registrace, doplněný o seznam papoušků, kteří se i nadále registrovat musí.

Poslední aktualizace 30.6.2019

Aktuálně dokrmovaná mláďata

Aktuálně nemáme v nabídce žádná ručně dokrmená mláďata.

PRÁVĚ DOKRMUJEME
před odstavem

Nabídka mláďat do chovu

Z odchovů 2017 a 2016 nabízím mláďata mutačních pyrurů zelenolících do chovu.

NABÍDKA DO CHOVU
Pyrury 2017_III.jpg

foot[1].png